Pirkimo sąlygos - Autostep

Pirkimo sąlygos

 

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes AUTOSTEP e. parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir L. Steponavičiaus, IĮ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e. parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį ir patvirtina susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudamas mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“. Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.
1.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo AUTOSTEP e. parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus užsakymą AUTOSTEP e. parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
a) taikytinų teisės aktų pakeitimų;
b) apmokėjimo sąlygų keitimo.
1. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija, todėl kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.
2. Registracija ir duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti AUTOSTEP e.parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtoją kodą.
2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, AUTOSTEP neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, AUTOSTEP laiko jį Pirkėju.
2.4. Pirkėjas AUTOSTEP e. parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia AUTOSTEP e. parduotuvei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis AUTOSTEP e. parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. AUTOSTEP e. parduotuvė yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis AUTOSTEP e. parduotuvės paslaugomis.
2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis AUTOSTEP e. parduotuvėje ar perkant prekes nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
2.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir šių Taisyklių priede aprašyta „Privatumo politika“. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje joje numatyta tvarka, siųsdamas informaciją raštu el. paštu info@autostep.lt arba paštu Malūno g. 3B-24, LT-00126 Palanga.
3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes AUTOSTEP e. parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų , atsisakyti AUTOSTEP e. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos arba pateikti aiškų pranešimą elektroniniu paštu info@autostep.lt kuriame būtų aiškiai išdėstytas sprendimas atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties.
3.3. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas.
3.4. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.
3.5. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma dėl:
3.5.1. greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3.5.2. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
3.5.3. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
3.5.4. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
3.5.5. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
3.5.6. pristatymo išlaidos nėra grąžinamos;
3.6. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus šios pirkimo-pardavimo sutarties 2.3. ir 2.4. punktuose. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.
3.7. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:
3.7.1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekę/Prekes pardavėjui;
3.7.2. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti prekes iki jų grąžinimo pardavėjui.
3.8. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas
3.9. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
3.10. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
3.11. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.
3.12. Pirkėjas turi teisę ir yra skatinamas atsispausdinti šias šis Taisykles ateities reikmėms.
3.13. Grąžinimai priimami tik per kurjerių tarnybas, prekes atsiunčiant adresu Malūno g. 3B-24, LT-00126 Palanga arba fizinėje parduotuvėje.
4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis AUTOSTEP e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.
4.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (prekių) tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
4.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas turi teisę apriboti ir/ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje išanksto Pirkėjo neįspėjus.
4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
4.6. AUTOSTEP e. parduotuvė turi teisę sustabdyti ar nutraukti veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nebus priimami.
4.7. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.
4.8. AUTOSTEP e. parduotuvė įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Prekių kaina ir atsiskaitymas
5.1. AUTOSTEP e. parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
5.2. Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
5.3. Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti dviem būdais:
5.3.1. Elektronine bankininkyste;
5.3.2. Bankiniu pavedimu.
5.4. AUTOSTEP e. parduotuvė turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas.
6. Prekių pristatymas
6.1. Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos kurjeriu arba Pardavėjo transportu.
6.2. Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.
6.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
6.4. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardvėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) apie tai įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.
6.5. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.
6.6. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra tinkamai atliktos.
6.7. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
7. Prekių garantija
7.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.
7.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
7.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi AUTOSTEP e. parduotuvės bendraisiais kontaktais.
8. Asmens duomenų tvarkymas
8.1. Visos taisyklės aptartos dokumente „Privatumo politika“.
9. Informacijos siuntimas
9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir sms žinute užakyme nurodytu telefono numeriu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasėkmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.
10.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų AUTOSTEP E. parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstaymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.
10.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėnje pardutuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Baigamosios nuostatos
11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.3. Prašymą/skundą dėl AUTOSTEP e. parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Meniu
Skambinti
+37068555440