MIPA 2K-Loser HS Spray-Dažų suleidimo skiediklis aerozolyje 400ml - Autostep

MIPA 2K-Loser HS Spray-Dažų suleidimo skiediklis aerozolyje 400ml

10,90

Prekės kodas 212540000
Prekės ženklas
Įsiminti Pridėti palyginimui

Aprašymas

Tai dažų suleidimo skiediklis. Rekomenduojamas Mipa AC 2K dažams, Mipa BC dažams, Mipa 2K akriliniam lakui. Skirtas naudoti profesionalams. Galiojimas: 12mėn nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data: (pirmi du sk. savaitė, sekantys du sk. metai) žiūrėti ant indelio. Pagaminta: „Mipa SE” Am Oberen Moos 1, D-84051 Essenbach, Vokietija~EU/2004/42, Kat. II B(e), LOJ 840 g/l, LOJmax 792,2 g/l.PAVOJINGA. Sudėtyje yra cikloheksanonas, acetonas, etilacetatas. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje). P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Neesant pakankamos ventiliacijos gali susidaryti sprogus oro/ dujų mišinys.

Specifikacija

Prekės ženklas

Meniu
Skambinti
+37068555440